Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

2011-08-30

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Jays AB (publ), org.nr 556697-4365 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 oktober 2011 kl. 15.00 på Åsögatan 121, 4 tr, 116 24 STOCKHOLM.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast onsdagen den 28 september 2011, dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 28 september 2011. Anmälan om deltagande på årsstämman ska skriftligen till JAYS AB (Publ), Lisa Forsberg, Åsögatan 121, 116 24 STOCKHOLM, telefon 08-12 20 19 00, eller e-post info@jays.se

Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 28 september 2011, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta sin förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. VD:s presentation

8. Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse samt beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

10. Val av styrelse

11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

12. Särskilt bemyndigande för styrelsen

13. Stämmans avslutande

 

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 8 - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2010/2011

Punkt -9 - Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslår att styrelsearvode skall utgå till styrelseledamöter med 40 000 kronor vardera samt till styrelseordföranden med 60 000 kronor. Totalt föreslås att 260 000 kronor skall utgå som styrelsearvode.

Revisorn skall ersättas enligt av styrelsen godkänd kostnadsräkning.

Punkt 10 – Val av styrelse

Omval av sittande styrelse.

Punkt 11. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att Bolaget skall bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet inom Bolagets registrerade aktiekapitalgränser, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. Syftet till bemyndigandet är dels med hänsyn till att Bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.

Punkt 12. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.


Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.


Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan i enlighet med aktiebolagslagen, samt tillställas de aktieägare som så anmäler detta till Bolaget.

 

Stockholm 30 augusti 2011

STYRELSEN FÖR JAYS AB (PUBL)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)

Mobil: +46 (0)733-730 770

E-post: rune.torbjornsen@jays.se

Jays AB (publ) develops, designs and produces earphones and equipment for portable media players. Jays supplies high quality products, aimed to provide the user with maximum sound experience. Jays passion is the quest for the perfect sound – the sound that affects and inspires user’s body and soul.The company is expanding rapidly and its products are being sold in more than 20 countries worldwide.

< Back

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout