Select your region

Close Sweden EU Asia Other

Press releases

2018-02-21

Nyemissionen i Jays Group AB övertecknades

Regulatoriskt meddelande
Styrelsen för Jays Group AB (publ) ("Jays" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") vars teckningsperiod löpte ut den 15 februari 2018. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 106,3 procent. Bolagets styrelse har beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning och Jays tillförs därmed 19,0 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Totalt tecknades 5 168 600 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 9,3 MSEK eller 51,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande 4 786 956 aktier, motsvarande 8,6 MSEK eller 48,1 procent, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom styrelsens beslut att utnyttja övertilldelningen har ytterligare 625 028 aktier tecknats, motsvarande 1,1 MSEK. Bolagets tre största ägare har samtliga tecknat sina prorata andelar i emissionen.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 30 januari 2018. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Besked om tilldelning av aktier inom övertilldelningen kommer att meddelas dem som tilldelats aktier på separat avräkningsnota.

De som tecknat inom ramen för den ordinarie Företrädesemissionen kommer erhålla BTA (betalda tecknade aktier) och de som tilldelats aktier i övertilldelningen kommer erhålla BTA 2. Efter att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer båda typerna av BTA att bokas om till stamaktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North omkring vecka 10, 2018.

Genom Företrädesemissionen och övertilldelningen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 587 087,60 SEK till 6 067 088,10 SEK. Antalet aktier kommer att öka med 10 580 584 aktier till 40 447 254 aktier.

Emissionen har tillfört Jays kapital för att fortsätta leverera på den tillväxtstrategi som fastslogs hösten 2017. Vi har samtidigt stärkt ägarbilden genom att vi fått in flera nya långsiktiga investerare, samtidigt som både ny personal och personer i styrelsen tecknat aktier i emissionen. Det känns positivt att vi genom emissionen lyckats stärka ägarstrukturen i Jays med investerare som tror starkt på bolagets nya tillväxtstrategi och framtida tillväxtmöjligheter, säger Henrik Andersson, verkställande direktör i Jays.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobil: +46 761 99 35 55
E-mail: henrik@jaysheadphones.com

< Back

Please wait...

Continue shopping
View cart & checkout
Continue shopping
View cart & checkout